ประเทศไทย【กรุงเทพฯ】 อุตสาหกรรม ห้องแสดงสินค้า | บริษัท เจคทิค จำกัด

Click for Bangkok, Thailand Forecast

บริษัท เจคทิค จำกัด มีความหมายตามชื่อเต็มคือ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเทคโนโลยีที่เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาด และประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว บริษัท เจคทิคได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ณ จุดศูนย์กลางพื้นที่ธุรกิจของมหานครกรุงเทพฯ ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นพื้นที่ธุรกิจที่ได้รับความสนใจในการลงทุนมากที่สุดในขอบเขตอาเซียนในขณะนี้ โดยเห็นได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมถึงพื้นที่ตั้งที่เป็นต่ออย่างเยี่ยมยอดในการเป็นศูนย์กลางการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะการขยายสินค้าและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นลงสู่พื้นที่ประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง โดยบริษัท เจคทิค จำกัดมีบทบาทในการถ่ายทอดข้อมูลสินค้า และเทคโนโลยีส่งผ่านไปยังกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ ได้อย่างกว้างขวางจากแหล่งศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร สามารถขยายธุรกิจที่อาจมีขึ้นในอนาคตให้เข้าถึงประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น เวียดนามและอินเดีย สามารถเดินทางติดต่อกันได้ภายใน 60-90 นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมไบโอ และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ล้วนแต่เป็นที่ต้องการทางตลาดแก่ประเทศเหล่านี้เป็นอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการขยายธุรกิจ หรือหาตลาดใหม่ในพื้นที่นี้ ต้องการการบริการที่ครอบคลุม ให้ความสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการขยายตลาดทางธุรกิจ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดตั้งสำนักงานหรือสาขา บริษัทเจคทิค จำกัด เป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเทคโนโลยี ให้บริการที่สอดคล้องกับลักษณะทางธุรกิจที่ลูกค้าต้องการเพื่อการขยายธุรกิจที่รวดเร็วในอนาคตCOPYRIGHT (C) JEXTIC CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.